ಏಣಿ, ಬಲೆ ಹಲವರ ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಕಿತ್ತು, ಅವಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ವೆ? ಸೂರತ್ ಬೆಂಕಿ 21 ಸಾವು: 45 ನಿಮಿಷ ಫೈರ್ ನವರು ಬರಲು ಬೇಕಿತ್ತೆ? ಸೂರತ್ ಬೆಂಕಿ 21 ಸಾವು: ಸೂರತ್ ಬೆಂಕಿ: ಅನೈತಿಕ ಫ್ಲೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಹ? 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು.

WhatsApp Image 2019-07-17 at 3.26.21 PM

Vadiraj Bhat says: Painful to watch our children going through this 🙁

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s